top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Naše advokátní kancelář chrání veškeré námi zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Zajištění účinné ochrany osobních údajů klienta je pro nás prioritou.


Následující informace podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, poskytují obecný přehled o nakládání s osobními údaji klientů v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Harbour Legal s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Palác Archa (vchod C), Na Poříčí 1047/26, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 094 64 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 336682.
e-mail: office@harbourlegal.cz
 

Účel zpracování osobních údajů


Účelem zpracování osobních údajů získaných od klienta je poskytování právních služeb (zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci) a správa majetku včetně přijímání peněz a listin do advokátní úschovy.


Osobní údaje klientů jsou dále zpracovávány za účelem plnění právních povinností správce (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy), jakož i za účelem ochrany oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek).


Kategorie zpracovávaných osobních údajů


Správce podle okolností konkrétního případu zpracovává následující kategorie osobních údajů klientů, a to v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb, plnění právních povinností a ochranu oprávněných zájmů správce:
 

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ apod.);
   

 • kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky);
   

 • údaje související s poskytováním právních služeb (v závislosti na konkrétním případu může jít i o citlivé osobní údaje);
   

 • další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování právních služeb, plnění právních povinností správce nebo ochranu oprávněných zájmů správce (např. číslo bankovního účtu a transakční údaje).

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž smluvní stranou je klient jakožto subjekt údajů. Poskytnutí osobních údajů je v těchto případech smluvním požadavkem. V případě, že klient správci své osobní údaje neposkytne, správce nebude moci klientovi právní služby poskytnout.
   

 • Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb na žádost subjektu údajů. V případě, že subjekt údajů správci své osobní údaje neposkytne, správce nebude moci požadovaná opatření provést.
   

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, pokud je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon AML“). Správce jakožto advokátní kancelář je povinnou osobou pro účely zákona AML při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při:​
   

  • správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu,

  • zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takového subjektu, nebo

  • inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.
    

 • obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu anebo jeho části,

V případech stanovených v zákoně AML je správce povinen provést identifikaci klienta, při které správce zaznamená identifikační údaje klienta a ověří je z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.


V rámci identifikace klienta je správce povinen zjišťovat a zaznamenat, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.


Klient poskytne správci informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Správce je oprávněn pro účely zákona AML pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Poskytnutí osobních údajů je v těchto případech zákonným požadavkem. V případě, že klient správci své osobní údaje neposkytne, správce nebude moci klientovi poskytnout služby, na které se povinnosti správce podle zákona AML vztahují.

 • Zpracování je nezbytné pro výkon práv správce (např. vymáhání pohledávek).

Kategorie příjemců osobních údajů

Pokud má být zpracování provedeno pro správce třetí osobou (zpracovatelem), správce využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky právních předpisů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.


Osobní údaje klienta v rozsahu jméno, příjmení a adresa pobytu mohou být poskytnuty subjektům poskytujícím účetní služby a daňové poradenství pro správce, a to za účelem vystavování daňových dokladů v souvislosti s účtováním odměny za poskytnuté právní služby a splnění daňových povinností správce.


V případě peněžních prostředků, cenných papírů nebo jiného majetku přijatého správcem do správy budou osobní údaje klienta v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo poskytnuty bance nebo jiné osobě oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů nebo ke správě cenných papírů anebo jiného majetku, které vedou zvláštní účet, na který je správce povinen tento majetek přijatý do správy uložit.


Osobní údaje mohou být podle povahy poskytované právní služby v nezbytném rozsahu sděleny orgánům veřejné moci (zejm. soudům a správním orgánům).


Osobní údaje klienta budou dále sděleny dalším příjemcům v rozsahu dle potřeb a pokynů klienta.


Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy


Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.


Osobní údaje obsažené v klientském spisu a/nebo dokumentaci budou uloženy po dobu poskytování právních služeb a dále uchovány jako součást klientského spisu a dokumentace po dobu pěti let ode dne ukončení poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis, kterým je správce vázán, nestanoví jinak.


Smlouvu o správě majetku, kopie klientem předložených dokladů, plnou moc udělenou mu klientem, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku klienta je správce povinen uchovávat po dobu deseti let od ukončení správy.


V případech, kdy správce vystupuje jako povinná osoba ve smyslu zákona AML, je povinen uchovávat údaje a doklady získané v souvislosti s identifikací klienta a/nebo s kontrolou klienta podle zákona AML po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem, přičemž tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý správci jakožto povinné osobě.


Osobní údaje budou dále uchovávány po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků a pohledávek subjektu údajů a správce.
 

Předávání osobních údajů do třetích zemí


Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje klienta do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Pouze v případě postupu podle čl. 34 úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (podání individuální stížnosti proti porušení práv přiznaných touto úmluvou a protokoly) mohou být osobní údaje klienta předány Evropskému soudu pro lidská práva.


Způsob zpracování a ochrany osobních údajů


Ke zpracování osobních údajů v listinné podobě dochází manuálně, ke zpracování osobních údajů v elektronické podobě dochází prostřednictvím výpočetní techniky, vše za dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 

Cookies


Internetové stránky správce využívají cookies, a to zejména z důvodů technických, jakož i pro statistické účely. Podrobné informace o těchto souborech naleznete zde.


Práva subjektu údajů

 

 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu.
   

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
   

 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
   

 • Právo na výmaz osobních údajů odpovídá povinnosti správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
   

 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
   

 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
   

 •  V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový úřad.


Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


Se svými dotazy či požadavky se může subjekt údajů kdykoli obrátit na správce prostřednictvím
e-mailu office@harbourlegal.cz, popřípadě písemně na adrese správce (Palác Archa, Na Poříčí 1047/26, Praha 1, PSČ: 110 00).
 

bottom of page